شکاف ها ، تَرک ها و شکستگی های پیچ و مهره 2

شکاف ها ، تَرک ها و شکستگی های پیچ و مهره 2

 

از آنجايي كه بازرسي ظاهري، ميتواند موجب كاهش ساير هزينه هاي بازرسي نظير آزمون هاي مخرب و غير مخرب شود، بنابر اين از اهميت خاصي برخوردار است. هرگاه مطابق استاندارد، پيچ يا مهره اي به دليل وجود عيوب ظاهري مردود اعلام شود، ديگر نيازي به تست هاي بعدي نيست و از طرفي، تنها بازرسي ظاهري(Visually) براي تاييد پيچ و مهره كفايت نمي كند. نكته قابل توجه اينكه، ابعاد و نوع برخي از عيوب ظاهري به صورت شفاف در استانداردها مشخص شده اند و تجربه و مهارت بازرس در اين هنگام بسيار ضروري است، در ضمن انجام تست هاي مخرب در اين موارد مي تواند كارساز باشد.
همواره تعداد نمونه هاي ارسالي براي تست هاي غير مخرب مانند بازرسي چشمي، بيشتر از نمونه هاي تست مخرب است و از اين تعداد ، نمونه هاي مشكوك براي انجام ازمون هاي مكانيكي جدا، و تست مي شوند.

عيوبي كه در بازرسي چشمي مهره ها قابل تشخيص است به شرح زير مي با شد:

1- ترك ها
2- شكاف ها
3- درزها
4- چين خوردگي يا پليسه
5- حفره ها
6- نشان ابزار
7- آسيب ديدگي ها

 

1- ترك ها

ترك نوعي گسيختگي است كه در طول مرز دانه ها يا از ميان آنها عبور نموده و يا در پي ناخالصي ها حركت مي كند. ترك ها اغلب بر اثر تنش بيش از حد، در حين پرس گرم يا ديكر عمليات شكل دهي و يا در خلال عمليات حرارتي به وجو آمده و يا اصلا در مواد اوليه وجود دارند.

1-1 ترك هاي آبدهي:
ترك هاي آبدهي اغلب داراي طول زياد، شكاف غير منظم، و كج و معوجي بوده كه ممكن است بر هر سطحي از مهره پديدار شوند. در هر شرايطي، وجود اين نوع ترك باعث رد نمونه خواهد شد.

 

شکست پیچ و مهره

 

1-2   ترك هاي پرس گرم
ترك هاي پرس گرم يا ترك هاي ناخالصي، بر روي سطوح بالايي و پاييني مهره ايجاد مي شوند. در ضمن ممكن است بين سطح بالايي و ضلع كناري مهره نيز پديد آيند.
ترك هاي ناخالصي به طور ذاتي در مواد اوليه موجود بوده و ناشي از عمليات توليد نمي باشد. ترك هاي موجود بر سطوح بالايي و زيرين مجاز هستند به شرطي كه:
الف) بيش از دو ترك بر تمام سطح تحمل كننده بارعبور نكرده و عمقيبيش از 0/05 قطر اسمي رزوه نداشته باشد (در مورد مهره هاي فلنجي، وجود ترك در محدوده ميان سطح تحمل كننده بار و كناره هاي مهره مجاز نمي باشد)
ب) ترك در سطح رزوه شده از حد اولين رزوه كامل (گام) به سمت رزوه هاي بعدي عبور نكرده باشد، و
ج) ميزان پيشروي ترك در سطح اولين رزوه كامل، بيش از نصف ارتفاع رزوه نباشد.

 

شکست پیچ و مهره

 

 

1-3ترك در قسمت قفل كننده مهره نوع All metal prevailing torque
اين نوع ترك، ممكن است بر سطح خارجي قسمت قفل كننده مخروطي يا سطح داخلي آن اتفاق بيفتد. وجود ترك مذكور بلامانع است به شرطي كه:
الف) نيازمندي هاي مكانيكي و كاربردي بر آورده شود،
ب) بيش از دو ترك(كه از تمامي عرض دايره تاجي بالاي مهره عبور كرده و يا عمقي بيش از 0/05 قطر اسمي رزوه داشته باشد) وجود نداشته باشد،
ج) ترك در سطح رزوه شده از قله اولين رزوه عبور نكرده باشد، و
د) ميزان پيشرفت ترك در سطح اولين رزوه كامل، از عمق 0/5 برابر ارتفاع رزوه بيشتر نباشد.

 

شکست پیچ و مهره

 

2- شكاف ها

 

باز شدگي هاي مهره، روي سطح مهره را نمي يابند، بلكه در مرز بين دو ضلع مهره رخ خواهد داد، بنابراين نبايد طوري باشد كه عرض گوشه اي مهره از حد استاندارد كمتر شود.
شكافي كه در مرز بين يكي از سطوح بالايي يا پاييني و يكي از اضلاع قرار گرفته، نبايد عرضي بيشتر از 0/25 ميلي متر يا 0/02 عرض تخت مهره داشته باشد.
در مورد مهره هاي فلنجي،‌ شكاف نبايد به قطر داخلي فلنج راه يافته و عرض شكاف بيش از 0/08 قطر فلنج باشد.

2-1 شكاف هاي برشي يا زاويه دار

اين نوع باز شدگي اگر به سطح تحمل كننده بار مهره يا دايره تاجي شكل مهره فلنج دار راه پيدا كرده باشد، مردود است.
شكاف هايي كه در مرز مشترك دو ضلع مهره قرار دارند، به شرطي قابل قبول هستند كه عرض گوشه اي مهره به كمتر از حد استاندارد نرسيده باشد.

 

شکست پیچ و مهره

شكاف هاي موجود بر محيط فلنج مهره هاي فلنج دار، به شرطي مورد تاييد هستند كه به قطر داخلي سطح تحمل كننده بار راه پيدا نكرده باشند.

3- درزها

درزها به شرطي قا بل قبول هستند كه عمق آنها بيشتر از0/05 قطر اسمي رزوه نباشد.

 

شکست پیچ و مهره

 

4- چين خوردگي يا پليسه

چين خوردگي ها قابل قبول هستند مگر در مورد مهره هاي فلنج دار كه چين خوردگي نبايد در مرز بين محيط بيروني فلنج و سطح تحمل كننده بار باشد. در ضمن چين خوردگي نبايد بر سطح تحمل كننده بار راه يابد.

 

شکست پیچ و مهره

 

 

5- حفره ها
عمق حفره ها نبايد بيشتر از 0/02 قطر اسمي رزوه، بلكه حداكثر 0/25 ميليمتر باشد.
براي رزوه هاي با قطري تا 24 ميليمتر، مجموع سطح حفره ها نبايد بيشتر از 0/05 مساحت سطح تحمل كننده بار باشد. براي قطر رزوه هاي بيشتر از 24 ميليمتر مجموع سطح حفره ها نبايد بيشتر از 0/10 مساحت سطح تحمل كننده بار باشد.

شکست پیچ و مهره

6- نشان ابزار
علائم باقي مانده ناشي از ابزار توليد بر مهره ها، نبايد زبري سطحي بيش از 3/2 ميكرومتر داشته باشد، در غير اين صورت نمونه مذكور مردود مي باشد.

شکست پیچ و مهره

7- آسيب ديدگي ها
آسيب ديدگي ها مانند خراشيدگي ، كندگي و لب پريدگي، در صورتي موجب مردود شدن مي شوند كه كاربري مهره را مختل نمايند.
اگر نمونه اي، در بازرسي چشمي يا غير مخرب مردود اعلام شد، بايد آن ها را جداسازي علامت گذاري كرد تا از مخلوط شدن سهوي يا عمدي پيشگيري به عمل آيد.

شکاف ها ، تَرک ها و شکستگی های پیچ و مهره 2

برای خرید پیچ و مهره با شماره 02146079175 و  09122622139  تماس بگیرید .

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

مطالب پیشنهادی